Nytt Arkitektförslag November 2020

Föreningen för ett Varvs- och industrihistoriskt Center i Göteborg

Nytt Arkitektförslag November 2020

Arkitektonisk Programidé

 • Föreliggande skiss baseras på antagandet att V.I.C skall kunna ”vävas in” i företagsatmosfären kring Lindholmen Science Park. Samverkan kan då ske och befintliga konferensutrymmen samutnyttjas.
 • Sektorerna textil, varv, sjöfart o handel, kraft o energi, verkstad samt fordon har samlats i ett och samma plan vilket skapar bättre överblick och bekvämare flöden för besökare.
 • Med modern teknik kan man dokumentera en svunnen ca 150-årig industriepok – då Sverige var bland de främsta industrinationerna i världen!
 • Centrat får därigenom en viktig roll för att informera allmänhet, näringsliv och akademiker.
 • Dokumentation kan med fördel ske med fotografier och kortfattad text för att skapa en lättfattlig berättelse om en gången storhetstid.
 • Aktuell forskning och teknisk utveckling skall parallellt kunna visas i centrat vid sidan av industri-historia. Det är då viktigt att detta material kontinuerligt hålls uppdaterat.
 • För varje sektor finns ett filmvisningsrum dels för historia – H, dels för framtid – F, där ca 10 personer åt gången kan få ca 5 minuters information. Se skissen!
 • I ena gaveln finns en serie dataarbetsplatser för dem som söker uppgifter eller forskar. I andra gaveln ligger ett café för samvaro och ned utblick över den fartygsmaskin (om den kan anskaffas?) som skall exponeras exteriört som ”dragare!”
 • Sannolikt har många fysiska föremål från gången tid kommit på avvägar eller slängts i hanteringen vid provisorisk lagerhållning eller flyttning. En inventering inom olika sektorer bör utföras för att söka hitta några välbevarade föremål, verktyg eller maskiner.Det är bättre med ett fåtal välbevarade föremål som attribut! Då blir de intressanta och även den sektor som de representerar.
 • Vi har Sjöfartsmuseet och Volvomuseet redan och Volvo planerar ytterligare en utställningshall vid Liseberg för att stärka sin marknadsprofil. V.I.C- centrat skall inte konkurrera ned dessa institutioner utan vara sparsmakat med fokus på att visa samband och korsbefruktning mellan olika näringsgrenar. En drivkraft för utveckling även inom framtidens teknikföretag!

Byggnadsutformning

 • Tidigare programskiss som en cirkelformad anläggning har här ersatts med en rektangulär byggnad. Ytan har reducerats från ca 11.000 m2 till ca 7.300 m2.
 • Byggnaden är källarlös och i tre plan:

Plan 1. Entréplan ca 2.600 m2 innehåller:

– entré – reception – kapprum toaletter – samlingssal för ca 250 personer – restaurang för 100 – 150 personer – lokal för temporära utställningar – verkstad – förråd –personalutrymmen samt tekniska utrymmen. Vid entrén finns en sidoordnad och uppglasad hall – 30 x 12 m med plats för en fartygsmaskin (se bild från Eriksberg!) Finge man tag i denna maskin (vid skrotning?) så skulle den bli ett monument över varvsepokens storhetstid. Ett lockbete för besökare – både exteriört och interiört!

Plan 2.  Utställningsyta ca 2.300 m2 innehåller:

samlade segmenten – textil – varv – sjöfart handel – kraft/energi – verkstad – fordon med tillhörande rum för filmvisning av vardera industrihistorien och framtid i varje segment. I ena gaveln finns studie-platser med datorer och i andra gaveln café och bar i kontakt med fartygsmaskinen. Till varje segment hör även ett kontorsrum för personal/guide, studie/seminarierum, förråd och toalett.

Plan 3. Kontor med två ljusgårdar samt teknikrum – ca 2.400 n2

Plats för 100 – 120 personer för att administrera och leda verksamheten. Verksamheten kräver förberedelser, marknadsföring, uppföljning, konferenser, information utbildning, bevakning m.m. och antal personer samt kompetens – är faktorer som inte skall underskattas!

Byggnadsstruktur

 • Skissen har utgått från en enkel stomstruktur som tillåter ett rationellt bygge med okomplicerade för-sörjningssystem (värme, ventilation, sanitet, el, tele, larm säkerhet). Våningshöjden är 4.8 m i plan 1 och 2 samt 3.6 m i plan 3. Fri höjd blir då 3.9 m respektive 2.7 m.
 • Stor generalitet medger stor frihetsgrad till framtida förändringar. Trappsystem och hissar ligger konsekvent i hörnan och begränsar inte flexibiliteten samtidigt som denna placering skapar god överblick och orienterbarhet – till exempel vid utrymning.

Gestaltning

 • Glashallen med fartygsmaskinen skall var transparent och försedd med bra belysning som i ett strategiskt läge intill älven skall få V.I.C-centrat att ”sticka ut”!
 • Huvudbyggnaden skall därför kontrastera genom att få ett mer slutet uttryck genom murade eller putsade fasadytor som inramning av erforderliga fönsterytor.

Totalyta ca 7.300 m2 inklusive biutrymmen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *